ФОН Универзитет

ФОН е првиот приватен универзитет во Република Македонија, формиран во 2002 година. Според својот капацитет, тој е еден од најголемите универзитети на Балканот. www.fon.edu.mk Македонија фон република универзитет ...

Универзитет у Нишу - Универзитет у Нишу

Универзитет у Нишу. Студије, факултети, студенти, стипендије, новости и догађаји... www.ni.ac.rs студенти универзитет нишу факултети ...

Универзитет у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу је самостална високошколска установа, чији је оснивач Република Србија. Универзитет је основан 21. маја 1976. године, али су прве високошколске… www.kg.ac.rs Student Srbija studenti unic ...